كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
وب سايت ها
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش اخبار:.
اخذ درس حفظ جز 30 قرآن

قابل توجه دانشجویان محترم

« دانشجویان محترم  می‌توانند درس« حفظ جزء 30قرآن کریم » را که  معادل دو واحد درسی، اختیاری ، فرهنگی ، بدون شهریه ، با تأثیر مثبت در معدل کل و مازاد بر سقف انتخاب واحد ارائه شده  انتخاب نمایند.  »

معاونت فرهنگی و اجتماعی

                                                                                                 دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر